Privacyverklaring

Waarom deze verklaring?
QTerminals Kramer Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie is deze verklaring?
Deze verklaring is gericht aan de relaties van QTerminals Kramer Rotterdam (zoals klanten en bezoekers) en aan de bezoekers van haar websites:
• www.qterminals-kramerrotterdam.com
• www.werkenbijqterminals-kramer.nl
• www.citygatemaasvlakte.nl

Om welke persoonsgegevens gaat het en waar worden de gegevens voor gebruikt?
Van de relaties van QTerminals Kramer Rotterdam worden de navolgende persoonsgegevens verzameld: naam, bedrijfsnaam, emailadres en telefoonnummer. Wordt gebruik gemaakt van een digitaal contactformulier op één van de websites, dan worden verzameld: naam en emailadres. Het doel van hiervan is om (potentiële) relaties van QTerminals Kramer Rotterdam te kunnen benaderen en om hen informatieve e-mails, uitnodigingen en facturen te kunnen toesturen en/of om vragen te kunnen beantwoorden en/of een zakelijke relatie te onderhouden.

Van de gebruikers van de digitale bezoekersregistratieportal op de website(s) van QTerminals Kramer Rotterdam worden verzameld: naam, geboortedatum, bedrijf, ID-nummer, kenteken, doel bezoek, te bezoeken locatie, datum, aankomsttijdstip en vertrektijdstip. Het doel hiervan is om, in het kader van de veiligheid en ten behoeve van een efficiënt bedrijfseconomisch proces, bekend te zijn met wie het terrein van QTerminals Kramer Rotterdam wil bezoeken en waarom. Dit is conform de eisen uit wet- en regelgeving, zoals de ISPS Code.

De websites van QTerminals Kramer Rotterdam maken gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookie-verklaring.

Wat zegt de wet hierover?
Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat voor het verwerken van persoonsgegevens een wettelijke grondslag is vereist. Eén van de wettelijke grondslagen betreft ‘het gerechtvaardigd belang’. QTerminals Kramer Rotterdam heeft een gerechtvaardigd belang. Zonder het verwerken van persoonsgegevens is het immers in redelijkheid niet mogelijk om haar doelen te bereiken, namelijk het bieden actuele scheepsinformatie en zakelijke dienstverlening.

Is het verstrekken van persoonsgegevens verplicht?
Nee. Relaties en websitebezoekers zijn niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens. Doen zij dit niet dan heeft dit wel consequenties voor de diensten die QTerminals Kramer Rotterdam kan verlenen. Voorts is het bezoeken van de terreinen van QTerminals Kramer Rotterdam niet mogelijk zonder bezoekersregistratie.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat nodig is om (potentiële) relaties van QTerminals Kramer Rotterdam te kunnen benaderen en om hen informatieve e-mails, uitnodigingen en facturen te kunnen toesturen en/of om vragen te kunnen beantwoorden en/of een zakelijke relatie te kunnen onderhouden.

De persoonsgegevens die worden verzameld via de bezoekersregistratieportal worden gedurende één jaar bewaard zodat bij onregelmatigheden, indien nodig, efficiënt en effectief onderzoek kan worden gedaan en omdat bedrijfseconomische bedrijfsproces goed te kunnen afronden.

Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?
Nee, de persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Is er sprake van automatische besluitvorming?
Nee, er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Alles wat er met de persoonsgegevens gebeurt, gebeurt handmatig.

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?
QTerminals Kramer Rotterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en datalekken te voorkomen. Het betreft onder andere de navolgende maatregelen:
• De toegang tot de serverruimtes is elektronisch beveiligd en alleen enkele bevoegden hebben toegang.
• Alle computers, servers en systemen zijn beveiligd met een wachtwoord.
• Het kantoornetwerk is (fysiek) gescheiden van het servernetwerk.
• Middels een firewall is het zo geregeld dat het servernetwerk zeer beperkt van buiten toegankelijk is.
• Wachtwoorden van gebruikers worden middels hashing op de server opgeslagen.

De privacyrechten van de contactpersonen
Iedere contactpersoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om QTerminals Kramer Rotterdam te verzoeken om inzage in zijn of haar persoonsgegevens en/of om deze gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen. Degene die een dergelijk verzoek doet, dient zich daarbij te identificeren. Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de QTerminals Kramer Rotterdam alvorens u gebruik maakt van de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met info@qterminals-kramerrotterdam.com